Jaksa LGD

Miechów 03.06.2019

 

Ogłoszenie:  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na działania:


1. Przedsięwzięcie nr 2.2.2 - Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie
Wskaźnik produktu- Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających
w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania
2. Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Wskaźnik produktu- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej
3. Przedsięwzięcie nr 2.2.3 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i promocja lokalnych zasobów obszaru LGD


Wskaźnik produktu - Liczba zabytków i ich otoczenia poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia z LSR
Szkolenie odbędzie się w dniu 07 czerwca 2019 r. /piątek/ od godz. 11 00 w siedzibie Stowarzyszenia w Miechowie ul. Targowa 6/3 /parter/

Program Szkolenia:
1. Omówienie programu LEADER- PROW 2014-2020 i możliwości otrzymania wsparcia
2. Harmonogram naborów wniosków
3. Numer identyfikacyjny beneficjenta wydawany przez ARiMR
4. Ćwiczenia w wypełnianiu wniosków
5. Obowiązujące dokumenty do złożenia wniosku
6. Odpowiedzi na pytania
7. Sprawy różne- indywidualne wyjaśnienia, zapytania

Wróć do początku