Jaksa LGD

14.12.2016 

Aby usprawnić przyjmowanie wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:

1.Należy sprawdzić czy wniosek i biznesplan jest wypełniony na aktualnym formularzu oznaczonym  symbolem   2z 

2. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia - oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Trzeba także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.
3. Do pierwszego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji.
4. Wniosek wraz z załącznikami powinien być spięty np. w skoroszycie
z dziurkami na grzbiecie (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów (bez koszulek)  ).
5. Załączniki  powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku "Informacje o załącznikach";                                                                   6. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.
7. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
8. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu